Tingimused

Viimati uuendatud: aprill 24, 2023

Palun lugege need tingimused hoolikalt läbi enne meie teenuse kasutamist.

Tõlgendamine ja mõisted

Suuline tõlge

Sõnadel, mille algustäht on suurtähtedega, on järgmistel tingimustel määratletud tähendus. Järgmistel mõistetel on sama tähendus, olenemata sellest, kas nad esinevad ainsuses või mitmuses.

Määratlused

Käesolevate tingimuste kohaldamisel:

 • Sidusettevõte – üksus, mis kontrollib, mida kontrollib või mis on osapoolega ühise kontrolli all, kusjuures “kontroll” tähendab 50% või rohkem aktsiate, osade või muude väärtpaberite omamist, mis annavad õiguse hääletada direktorite või muude juhtorganite valimisel.
 • Riik viitab: Ühendkuningriik
 • Ettevõte (käesolevas lepingus viidatud kas “ettevõte”, “meie”, “meie” või “meie”) viitab Oil Trader AI™-le.
 • Seade tähendab mis tahes seadet, mis võimaldab juurdepääsu teenusele, näiteks arvutit, mobiiltelefoni või digitaalset tahvelarvutit.
 • Teenus viitab veebisaidile.
 • Tingimused (edaspidi ka “Tingimused”) tähendavad neid tingimusi, mis moodustavad kogu teie ja ettevõtte vahelise lepingu teenuse kasutamise kohta.
 • Kolmanda osapoole sotsiaalmeedia teenus tähendab mis tahes teenuseid või sisu (sealhulgas andmeid, teavet, tooteid või teenuseid), mida kolmas osapool pakub ja mida võidakse teenuse kaudu kuvada, lisada või kättesaadavaks teha.
 • Veebileht viitab Oil Trader AI™-le, mis on kättesaadav aadressil oiltraderai.
 • Te – üksikisik, kes kasutab Teenust, või ettevõte või muu juriidiline isik, kelle nimel selline isik Teenusele juurde pääseb või seda kasutab, vastavalt vajadusele.

Kinnitus

Need on käesoleva teenuse kasutamist reguleerivad tingimused ning teie ja ettevõtte vaheline leping. Käesolevates tingimustes on sätestatud kõigi kasutajate õigused ja kohustused seoses teenuse kasutamisega.

Teie juurdepääs Teenusele ja selle kasutamine sõltub sellest, kas te nõustute ja järgite neid tingimusi. Käesolevad tingimused kehtivad kõigile külastajatele, kasutajatele ja teistele, kes pääsevad teenusele juurde või kasutavad seda.

Teenusele juurdepääsul või selle kasutamisel nõustute käesolevate tingimustega. Kui te ei nõustu käesolevate tingimuste mis tahes osaga, ei tohi te Teenusele ligi pääseda.

Te kinnitate, et olete üle 18-aastane. Ettevõte ei luba alla 18-aastastel isikutel teenust kasutada.

Teie juurdepääs Teenusele ja selle kasutamine sõltub ka sellest, kas te nõustute ja järgite Ettevõtte privaatsuspoliitikat. Meie privaatsuspoliitika kirjeldab meie poliitikaid ja menetlusi seoses teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avalikustamisega, kui kasutate rakendust või veebisaiti, ning annab teile teavet teie privaatsusõiguste kohta ja selle kohta, kuidas seadus teid kaitseb. Palun lugege enne meie teenuse kasutamist hoolikalt meie privaatsuspoliitikat.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või teenustele, mis ei kuulu ettevõttele ega ole selle kontrolli all.

Ettevõte ei kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte veebisaitide või teenuste sisu, privaatsuspoliitikate või tavade eest. Lisaks tunnistate ja nõustute, et ettevõte ei vastuta otseselt ega kaudselt mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud või väidetavalt põhjustatud mis tahes sellise sisu, kaupade või teenuste kasutamise või nendele tuginemise tõttu, mis on saadaval sellistel veebisaitidel või teenuste kaudu.

Soovitame tungivalt lugeda kõigi külastatavate kolmandate osapoolte veebisaitide või teenuste tingimusi ja privaatsuspoliitikat.

Lõpetamine

Me võime lõpetada või peatada teie juurdepääsu viivitamatult, ilma eelneva etteteatamise või vastutuseta, mis tahes põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui te rikute neid tingimusi.

Teenuse lõpetamisel lõpeb teie õigus Teenust kasutada koheselt.

Vastutuse piiramine

Olenemata mis tahes kahjudest, mida Te võite kanda, piirdub Ettevõtte ja selle tarnijate kogu vastutus käesolevate tingimuste mis tahes sätte alusel ning Teie ainuõiguslik õiguskaitsevahend kõigi eelnimetatud juhtumite puhul Teie poolt Teenuse kaudu tegelikult makstud summaga või 100 USA dollariga, kui Te ei ole Teenuse kaudu midagi ostnud.

Kohaldatava õigusega lubatud maksimaalses ulatuses ei vastuta ettevõte või selle tarnijad mingil juhul mis tahes erilise, juhusliku, kaudse või kaudse kahju eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kahju kasumi kaotuse, andmete või muu teabe kaotuse, äritegevuse katkemise, isikukahju eest), eraelu puutumatuse kaotuse eest, mis tuleneb Teenuse, kolmanda osapoole tarkvara ja/või kolmanda osapoole riistvara kasutamisest või mis on mis tahes viisil seotud Teenuse kasutamisega või selle kasutamise võimatusega või muul viisil seoses käesolevate tingimuste mis tahes tingimustega), isegi kui Ettevõtet või tarnijat on teavitatud selliste kahjude võimalikkusest ja isegi kui õiguskaitsevahend ei täida oma olulist eesmärki.

Mõnes riigis ei ole lubatud kaudsete garantiide välistamine või vastutuse piiramine juhusliku või kaudse kahju eest, mis tähendab, et mõned ülaltoodud piirangud ei pruugi kehtida. Nendes riikides on kummagi poole vastutus piiratud seadusega lubatud ulatuses.

“AS IS” ja “AS AVAILABLE” Vastutusest loobumine

Teenust osutatakse teile “nagu see on” ja “nagu see on saadaval” ning koos kõigi vigade ja puudustega, ilma igasuguse garantiita. Kohaldatava õiguse kohaselt maksimaalselt lubatud ulatuses loobub ettevõte enda ja oma sidusettevõtete ning oma ja nende vastavate litsentsiandjate ja teenusepakkujate nimel selgesõnaliselt kõikidest sõnaselgetest, kaudsetest, seadusjärgsetest või muudest garantiidest seoses teenusega, sealhulgas kõikidest kaudsetest garantiidest, mis käsitlevad kaubakõlblikkust, sobivust konkreetseks otstarbeks, omandiõigust ja mittepuutumist, ning garantiidest, mis võivad tuleneda tavapärasest tegevusest, tegevuse käigus, kasutamisest või kaubandustavadest. Ilma et see piiraks eeltoodut, ei anna ettevõte mingit garantiid ega kohustust ega anna mingeid kinnitusi selle kohta, et teenus vastab teie nõuetele, saavutab soovitud tulemused, ühildub või töötab koos mis tahes muu tarkvara, rakenduste, süsteemide või teenustega, töötab katkestusteta, vastab tulemuslikkuse või usaldusväärsuse standarditele või on vigadeta või et mis tahes vead või puudused on võimalik või neid saab parandada.

Ilma et see piiraks eelnevat, ei anna ei ettevõte ega ükski ettevõtte teenusepakkuja mingeid selgesõnalisi ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid: (i) seoses teenuse või selles sisalduva teabe, sisu ja materjalide või toodete toimimise või kättesaadavusega; (ii) et teenus on katkematu või veavaba; (iii) mis tahes teabe või teenuse kaudu pakutava sisu täpsuse, usaldusväärsuse või ajakohasuse osas; või (iv) et Teenus, selle serverid, sisu või Ettevõtte poolt või selle nimel saadetud e-kirjad ei sisalda viiruseid, skripte, trooja hobuseid, ussid, pahavara, ajapomme või muid kahjulikke komponente.

Mõned jurisdiktsioonid ei luba teatud tüüpi garantiide välistamist või piiranguid kohaldatavatele tarbija seadusest tulenevatele õigustele, seega ei pruugi mõned või kõik ülaltoodud välistused ja piirangud teie suhtes kehtida. Kuid sellisel juhul kohaldatakse käesolevas jaos sätestatud välistusi ja piiranguid nii suures ulatuses, kui see on kohaldatava õiguse kohaselt võimalik.

Kohaldatav õigus

Käesolevad Tingimused ja teiepoolne Teenuse kasutamine alluvad riigi seadustele, välja arvatud selle kollisiooninormid. Rakenduse kasutamise suhtes võivad kehtida ka muud kohalikud, riiklikud, riiklikud või rahvusvahelised seadused.

Vaidluste lahendamine

Kui teil on mis tahes mure või vaidlus seoses Teenusega, nõustute esmalt püüdma vaidluse mitteametlikult lahendada, võttes ühendust ettevõttega.

Euroopa Liidu (EL) kasutajatele

Kui olete Euroopa Liidu tarbija, siis kohaldatakse teie suhtes kõiki selle riigi seaduste kohustuslikke sätteid, kus te elate.

Ameerika Ühendriikide õigusliku vastavuse tagamine

Te kinnitate ja garanteerite, et (i) te ei asu riigis, mille suhtes kohaldatakse Ameerika Ühendriikide valitsuse embargot või mille Ameerika Ühendriikide valitsus on nimetanud “terrorismi toetavaks” riigiks, ja (ii) Te ei ole kantud Ameerika Ühendriikide valitsuse keelatud või piiratud isikute nimekirja.

Eraldatavus ja loobumine

Eraldatavus

Kui käesolevate tingimuste mis tahes säte tunnistatakse jõustamatuks või kehtetuks, muudetakse ja tõlgendatakse seda sätet nii, et selle sätte eesmärgid saavutatakse võimalikult suures ulatuses vastavalt kohaldatavale õigusele, ning ülejäänud sätted jäävad täielikult kehtima.

Loobumine

Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, ei mõjuta käesolevate tingimuste kohase õiguse kasutamata jätmine või kohustuse täitmise nõudmata jätmine osapoole võimet kasutada sellist õigust või nõuda selle täitmist mis tahes hilisemal ajal, samuti ei kujuta rikkumisest loobumine endast loobumist mis tahes hilisemast rikkumisest.

Kirjalik tõlge Suuline tõlge

Need Tingimused võivad olla tõlgitud, kui oleme need teile meie Teenuses kättesaadavaks teinud. Te nõustute, et vaidluse korral kehtib ingliskeelne originaaltekst.

Muudatused käesolevates tingimustes

Me jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal omal äranägemisel muuta või asendada. Kui muudatus on oluline, teeme mõistlikke jõupingutusi, et teatada vähemalt 30 päeva enne uute tingimuste jõustumist. Mis on oluline muudatus, määratakse kindlaks meie ainuisikulise äranägemise järgi.

Kui jätkate juurdepääsu või kasutate meie teenust pärast nende muudatuste jõustumist, nõustute, et muudetud tingimused on teie jaoks siduvad. Kui te ei nõustu uute tingimustega tervikuna või osaliselt, lõpetage palun veebisaidi ja Teenuse kasutamine.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta:

 • E-posti teel:oiltraderai
 • Külastades seda lehekülge meie kodulehel: http:oiltraderai